top of page

Obchodní podmínky

MaChr-consulting se sídlem Palackého 375, 541 01 Trutnov, IČ: 76335062, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka L12922 (dále také jen „Pořadatel“) je pořadatelem závodu horských kol a jiných sportovních akcí.

Kontakt: martan.chr@seznam.cz, předseda spolku a ředitel závodu Václav Hornych +420 608 345 120

 

 

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) pořadatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi pořadatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „účastník“) prostřednictvím internetového obchodu pořadatele, jejichž předmětem je především koupě účasti na některé z akcí. Internetový obchod je pořadatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.machr-consulting.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).

1.2 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5 Účastník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při objednávce zboží (účastnického poplatku). Náklady vzniklé účastníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí účastník sám.

1.6 Tyto VOP též informují účastníka o jeho právech vyplývajících ze smlouvy a z právních předpisů na ochranu spotřebitele.

1.7 Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce účastníkům.

1.8 Pořadatel tímto účastníky informuje v souladu s § 14, zákona o ochraně spotřebitele, že spotřebitelské spory lze řešit mimosoudně u příslušného subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce www.coi.cz (http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr).

2 UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Účastník objednává zboží (účastnický poplatek) přímo z webového rozhraní, emailem nebo telefonicky. Akce se mohou účastnit pouze řádně registrovaní účastníci. Pořadatel na základě registrace umožňuje účast na akci a poskytuje další objednané věcně související plnění. Registrací na akci na webovém rozhraní účastník potvrzuje, že se před uzavřením seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí.

2.2 Při registraci na webové stránce je účastník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Registrační formulář obsahuje zejména následující náležitosti: jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, adresu a státní příslušnost účastníka, platný email a telefonní číslo, způsob úhrady.

 

2.3 Webové rozhraní obsahuje informace o zboží, a to především uvedení cen na jednotlivé akce. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, není-li uvedeno jinak. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost pořadatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.4 Účastník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

2.5 Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi pořadatelem a účastníkem vzniká dokončením registrace (akceptací), jež je pořadatelem zasláno účastníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty účastníka.

3 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cenu akce dle kupní smlouvy může účastník uhradit pořadateli následujícími způsoby:

a) bezhotovostně platební kartou;

b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;

c) v hotovosti na místě

​​

3.2 Jednotlivé způsoby platby jsou nabízeny a akceptovány dle aktuální dostupnosti, respektive podle toho, o jaká konkrétní plnění a čas registrace jde. Účastník respektuje možnosti nabízené ve webovém rozhraní.

3.3 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.4 V případě bezhotovostní platby je závazek účastníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet pořadatele.

 

4 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Účastník nabývá právo účastnit se akce zaplacením celé kupní ceny startovného.

4.2 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje pořadatel prostřednictvím elektronické adresy martan.chr@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti účastníka zašle pořadatel na elektronickou adresu účastníka.

4.3 Účastník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4.4 Zboží je doručeno na adresu uvedenou a stvrzenou v kupní smlouvě. Účastník je povinen objednané zboží převzít. V případě, že tak neučiní, bude na něm pořadatel požadovat nahrazení nákladů spojených s přepravou.

 

5 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

5.1 Účastník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze z tam uvedených důvodů odstoupit od kupní smlouvy.

 

6 PROHLÁŠENÍ KUPUJÍCÍHO

6.1 Kupující prohlašuje, že:

- je zcela zdráv, bez zdravotních omezení, která by omezovala či znemožňovala jeho účast na dané akci;

- se akce účastní ze své svobodné vůle, výlučně na vlastní odpovědnost a nebezpečí a bere na sebe veškerou zodpovědnost vyplývající z tohoto rozhodnutí;

- že byl seznámen se všemi bezpečnostními pravidly akce, a to zejména s tím, že se koná v náročném terénu a při náročných klimatických podmínkách;

- bude respektovat a uposlechne všechny pokyny pořadatele, respektive osob pořadatelem pověřených k organizaci akce;

- bere na vědomí, že akce je fyzicky vyčerpávající a psychicky náročná, a je srozuměn se situací, že v rámci jejího absolvování může dojít i k nebezpečí zranění. Tuto situaci zvážil a zcela dobrovolně podstupuje toto riziko.

- zvážil a plně přejímá riziko spojené s jednotlivými překážkami, které se mohou různými povětrnostními vlivy měnit i v průběhu samotné akce, mohou se uvolnit či povolit a

následkem toho může dojít až k vážnému zranění ohrožující jeho život. Pořadatel akce nenese žádnou odpovědnost za tyto situace;

- souhlasí se všemi riziky tratě akce, známými či neznámými;

- bere na vědomí, že za stav sportovní výstroje a vybavení si odpovídá sám;

6.2 Účastník si je vědom toho, že pořadatel neodpovídá za jeho zdravotní stav vyvolaný nebo způsobený účastí na akci. Je povinností účastníka si před akcí nechat zkontrolovat svůj zdravotní stav a přečíst si veškeré informace poskytnuté pořadatelem.

6.3 Účastník se dále neodvolatelně vzdává nároku na náhradu jakékoliv újmy (škody), kterou může mít nebo na kterou bude mít právo, smluvně či bezesmluvně, za jakýkoli druh újmy (škody), kterou utrpí přímo či nepřímo, a to ať formou tělesné újmy, škody na majetku, ztráty pracovní schopnosti, nebo bolesti a utrpení z důvodu nebo v důsledku jeho účasti na akci. Toto vzdání se nároku a zproštění od odpovědnosti poskytuje ve prospěch pořadatele a všech jejich zástupců, agentů a subdodavatelů a všech dalších osob účastnících se akce aktivně nebo jako diváci.

6.4 Účastník dále bere na vědomí, že veškeré aktivity a jednání v místě konání akce, které dle jejich povahy nelze podřadit pod účast na akci, jsou jeho soukromou záležitostí. Za takové jednání a jeho případné následky nenese pořadatel žádnou odpovědnost.

7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 K úspěšné registraci kupujícího je třeba schválit tyto obchodní podmínky prodávajícího a schválit pravidla a podmínky Akce, na niž je kupována účast a doplňkové služby.

7.2 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

7.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

8 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Ochrana osobních údajů účastníka, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

8.2 Na základě registrace k akci budou zpracovávány následující osobní údaje účastníka: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dodací adresa (dále také jen „osobní údaje“) uvedených v registračním formuláři. Na základě oprávněného zájmu bude Pořadatel zpracovávat následující osobní údaje účastníka: pohlaví, datum narození.

8.3 Účastník akce souhlasí s pořízením obrazového a zvukového záznamu pro účely propagace akcí oragnizované MaChr-consulting.cz či partnerů.

8.4 Účastník bere na vědomí zpracovávání osobních údajů Pořadatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy, tzn. pro účely organizace a realizace akce.

8.5 Účastník má právo odmítnout zasílání marketingových sdělení Pořadatele.

8.6 Účastník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, při objednávce provedené z webového rozhraní) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Pořadatele o změně ve svých osobních údajích.

8.7 Zpracováním osobních údajů účastníka může Pořadatel pověřit ve stejném rozsahu a pro stejný účel třetí osobu jakožto zpracovatele na základě řádně sepsané zpracovatelské smlouvy.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 2. 2020

Cookies

Dovolujeme si vás upozornit, že eebové stránky www.machr-consulting.cz využívají cookies. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.

 

Co jsou cookies?

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Soubory cookies slouží k celé řadě účelů. Cookies slouží k analýze návštěvnosti, funkčnosti nebo marketingu. Jelikož soubory cookie jsou uložené přímo ve vašem prohlížeči, nemůžeme s nimi nijak nakládat, ani je předat třetím stranám.

 

Analytická cookies pro měření návštěvnosti a přizpůsobení zobrazení webových stránek zpracováváme na základě oprávněného zájmu společnosti. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu.

Souhlas jste nám případně udělili kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ v okně ve spodní části stránky. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět. V případě, že chcete změnit nastavení cookies, doporučujeme změnit nastavení prohlížeče, lze ale využít i odkazy u jednotlivých cookies.

Jaká cookies zpracováváme a proč?

Shromážděné cookies jsou zpracovány prostřednictvím:

Vezměte, prosím, na vědomí, že máte tato práva:

  • vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů;

  • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;

  • požadovat po nás přístup k osobním údajům;

  • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;

  • požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;

  • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;

  • požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;

  • v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jak zakázat cookies?

Cookies se ukládají ve vašem prohlížeči, pokud je chcete zakázat pro všechny stránky upravte si nastavení.  Cookies, která již jsou ve vašem zařízení uloženy, pak můžete kdykoli smazat. Konkrétní postup pro nejpoužívanější webové prohlížeče najdete zde:

bottom of page